Αριθμός έγκρισης του Πρωτοδικείου Αθηνών 7691/2002

Ημερομηνία έγκρισης 28/2/2003

Αριθμός Εγγραφής στο βιβλίο επαγγελματικών σωματείων 1440 Ειδ.160/28.2.03

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΜΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΥΣΕΩΣ 1924

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΙ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Από τους εργαζόμενους στο χώρο του φαρμάκου, καλλυντικού και συναφών της περιφέρειας της Αττικής ιδρύεται συνδικάτο με έδρα στην Αθήνα και με επωνυμία «ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΥ- ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ».

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του συνδικάτου είναι:

Α. Να δημιουργήσει και να διατηρήσει την ενότητα και τους δεσμούς αλληλεγγύης και αδελφοσύνης ανάμεσα στα μέλη του.

Β.   Να προστατεύει και εξυψώνει τα ηθικά, επαγγελματικά και οικονομικά τους συμφέροντα.

Γ.  Να εργάζεται για την διαπαιδαγώγηση των μελών του και για την επιμόρφωση τους. 

Δ.  Να οργανώνει και να καθοδηγεί τους αγώνες των εργαζομένων του κλάδου για την καλυτέρευση των συνθηκών της ζωής τους.

Ε.  Να επιδιώκει την ανάπτυξη της αλληλεγγύης με τους εργάτες και τα συνδικάτα όλης της χώρας και του εξωτερικού.

ΣΤ. Να συμπαραστέκεται υλικά και ηθικά στα μέλη του.

Ζ.  Να οργανώνει γιορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις με ή χωρίς οικονομικό περιεχόμενο.

Η.  Να εξασφαλίσει την επικουρική ασφάλιση των μελών του.

Θ. Η ανάπτυξη της πνευματικής, κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης των εργατών και υπαλλήλων του κλάδου. Η βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και ειδίκευσης τους. Η συνειδητή συμμετοχή τους στον αγώνα για την προάσπιση και διεύρυνση των αρχών της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ειρήνης, της εθνικής ανεξαρτησίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ι.  Η οργάνωση και καθοδήγηση ενιαία των αγώνων των εργατοϋπαλλήλων του κλάδου για την επίλυση των προβλημάτων και για την καλυτέρευση των συνθηκών δουλειάς και διαβίωσης τους.

Η διαφώτιση των εργαζόμενων του κλάδου για τον ιστορικό ρόλο της εργατικής τάξης στην εξέλιξη της κοινωνίας, με την εξάλειψη της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών το διοικητικό συμβούλιο του συνδικάτου τα κατά την κρίση του αναγκαία μέτρα, όπως δημιουργία βοηθητικών επιτροπών ορισμένου περιεχομένου, έκδοση εφημερίδας, που τα οικονομικά της και η ύλη της θα ελέγχεται από το διοικητικό συμβούλιο, κλπ.

ΑΡΘΡΟ 3

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η δημοκρατική λειτουργία του συνδικάτου εξασφαλίζει σε κάθε μέλος το δικαίωμα να υποστηρίζει ελεύθερα τις απόψεις του σε κάθε θέμα που ενδιαφέρει τη ζωή, τη δράση και την εξέλιξη του συνδικάτου.

Το συνδικάτο διοικείται και αποφασίζει για τη δράση του σε απόλυτη ανεξαρτησία από τους εργοδότες και την Κυβέρνηση. Έχει το δικαίωμα να απαντάει θετικά ή αρνητικά σε πιθανές εκκλήσεις και θέσεις άλλων κλάδων ή οργανώσεων με γνώμονα πάντα τα συμφέροντα των εργαζόμενων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 4

Μέλη του συνδικάτου γίνονται όλοι οι εργαζόμενοι στον κλάδο του φαρμάκου- καλλυντικού- διαιτητικών προϊόντων- γεωργικών και κτηνιατρικών- φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων καθώς και κάθε επιχείρηση που έχει άμεση σχέση ή εξάρτηση από τις παραπάνω παραγωγικές ανάγκες.

Ειδικότερα μέλη του συνδικάτου γίνονται όλοι οι εργαζόμενοι σε φαρμακεία- φαρμακαποθήκες- φαρμακοβιομηχανίες- αντιπροσωπείες φαρμακευτικών οίκων του εξωτερικού- βιομηχανίες καλλυντικών- βιομηχανίες κτηνιατρικών φαρμάκων- βιομηχανίες γεωργικών φαρμάκων. Καταστήματα πωλήσεως γεωργικών φαρμάκων, κτηνιατρικών φαρμάκων, καλλυντικών, παραφαρμακευτικών και παραϊατρικών ειδών, αντιπροσωπείες οίκων εξωτερικού των ειδών αυτών και βιομηχανίες παραγωγής των ειδών αυτών, καθώς και κλινικών ιδρυμάτων, κ.λ.π. ανεξάρτητα από ειδικότητα, φύλλο, θρήσκευμα, εθνικότητα, ιδεολογία και στην καθορισμένη από τις κάθε φορά νομοθετικές διατάξεις ηλικία.

ΑΡΘΡΟ 5

Κάθε μέλος για να γραφτεί στο συνδικάτο κάνει αίτηση στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αφού εξακριβώσει ότι εργάζεται στον κλάδο, αποφασίζει εντός ενός μηνός για την εγγραφή του. Τα μέλη εγγράφονται στα μητρώα του συνδικάτου, αφού πρώτα καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής και τις οφειλόμενες, από της αποδοχής της αίτησης του, μηνιάτικες συνδρομές. Τυχόν ένσταση για την μη εγγραφή, υποβάλλεται στην κρίση της πρώτης γενικής συνέλευσης. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα από το συνδικάτο, αφού δώσει την οφειλόμενη συνδρομή του ολόκληρου του μέχρι της αποχώρησης του χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 6

Κάθε μέλος δίνει 1,00 ευρώ για την εγγραφή του και 1,50 ευρώ συνδρομή το μήνα. Επίσης την έκτακτη εισφορά που καθορίζει το διοικητικό  συμβούλιο με προηγούμενη έγκριση της γενικής συνέλευσης. Η συνδρομή καθώς επίσης και το δικαίωμα εγγραφής μπορεί να αυξομειώνονται με πρόταση του διοικητικού συμβουλίου και απόφαση της γενικής συνέλευσης. Το μέλος θεωρείται ταμειακά εντάξει ότι δεν χρωστάει παραπάνω από 6 μηνιάτικες συνδρομές, από τις οποίες η πρώτη αφορά τον τρέχοντα μήνα τον οποίο γίνεται ο απολογισμός.

Πόροι του συνδικάτου είναι και οι δωρεές προς αυτό, καθώς και τα έσοδα από γιορτές και άλλες πολιτιστικές- ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Το συνδικάτο διεκδικεί τη χρηματοδότηση του από τον οποιοδήποτε οργανισμό ενισχύεται με χρήματα των εργαζομένων π.χ. Εργατική Εστία, κλπ και όσο διαρκεί αυτή η χρηματοδότηση.

ΑΡΘΡΟ 7

Τα μέλη που δέχονται το καταστατικό έχουν το δικαίωμα:

 1. Να παίρνουν μέρος στις συνελεύσεις και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους.
 2. Να αξιώνουν την εφαρμογή των σκοπών του συνδικάτου, να συμβάλουν σ αυτή και να ελέγχουν τις ενέργειες του διοικητικού συμβουλίου.
 3. Να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Τα δικαιώματα αυτά τα αποκτάει κάθε μέλος του συνδικάτου ύστερα από την εγγραφή του και σύμφωνα με τη νομοθεσία.  

ΑΡΘΡΟ 8

Η διοίκηση του συνδικάτου μπορεί με απόφαση της να απαλλάξει από την πληρωμή της συνδρομής ένα μέλος που δεν εργάζεται ή που είναι άρρωστο. Μέλος που προσωρινά δεν εργάζεται στον κλάδο, αλλά και δεν έχει αλλάξει επάγγελμα εξακολουθεί να είναι μέλος. Κάθε μέλος που υπηρετεί στο στρατό, απαλλάσσεται από την πληρωμή των συνδρομών, χωρίς να χάνει τα δικαιώματα του. Είναι υποχρεωμένο στην περίπτωση αυτή, να ειδοποιήσει το συνδικάτο. Αν απολυθεί δίνει κανονικά τις συνδρομές του από την ημέρα της απόλυσης του και της επανόδου στην εργασία. Αν περάσουν 3 μήνες από την απόλυση του και δεν ειδοποιήσει γι αυτό το διοικητικό συμβούλιο διαγράφεται από μέλος του συνδικάτου.  

ΑΡΘΡΟ 9

Διαγράφονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο:

 1. Όποιος αλλάξει επάγγελμα και συνεπώς χάσει την προϋπόθεση του άρθρου που αναφέρεται στα μέλη.
 2. Όποιος καθυστερεί παραπάνω από 12 μηνιαίες συνδρομές.
 3. Όποιος δείξει επιζήμια και ασυμβίβαστη για τους σκοπούς του συνδικάτου συμπεριφορά.

Το διοικητικό συμβούλιο πριν πάρει απόφαση διαγραφής καλεί εγγράφως το μέλος με πρόσκληση στην οποία βάζει προθεσμία 10 ημερών.

Το μέλος που διαγράφεται μπορεί μέσα σε 15 μέρες από την κοινοποίηση της διαγραφής του να προσφύγει στο εποπτικό συμβούλιο και να ζητήσει να ανασταλεί η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ως την πρώτη μετά τη διαγραφή γενική συνέλευση.

Όλες χωρίς καμία εξαίρεση αποφάσεις για διαγραφές μελών πρέπει να εγκριθούν στην πρώτη –μετά τις διαγραφές- γενική συνέλευση, στην οποία καλούνται εγγράφως όσοι διαγράφτηκαν. Αν η γενική συνέλευση δεν πάρει γνώση ή δεν εγκρίνει διαγραφή μέλους, η διαγραφή αυτή θεωρείται άκυρη.

ΑΡΘΡΟ 10

 Το συνδικάτο είναι μέλος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Φαρμακευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Μπορεί να αποχωρήσει από αυτούς τους συνδικαλιστικούς οργανισμούς μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 11

Η γενικές συνελεύσεις είναι ανώτατο όργανο του συνδικάτου και δικαίωμα να αποφασίζουν για κάθε θέμα που αφορά το συνδικάτο, να κάνουν τροποποιήσεις στο καταστατικό, να εγκρίνουν τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό του συνδικάτου, να ελέγχουν το διοικητικό συμβούλιο για κάθε ενέργεια του. Αποφασίζουν για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό και καθορίζουν γενικά την πορεία των αγώνων του συνδικάτου για τα συμφέροντα του κλάδου.

Δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στις συνελεύσεις έχουν τα ταμειακά εντάξει μέλη. Η γενική συνέλευση γίνεται τακτικά μια φορά το χρόνο, ύστερα από πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου στην περίοδο του διμήνου από 1ης Νοεμβρίου έως 30 Δεκεμβρίου. Γίνεται επίσης έκτακτα όταν το διοικητικό συμβούλιο κρίνει σκόπιμο ή όταν το 1/10 των ταμειακά εντάξει μελών το προτείνουν. Στην έγγραφη αίτηση που θα κάνουν πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα ημερήσιας διάταξης που προτείνουν για συζήτηση. Το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε 30 μέρες από την ημέρα της υποβολής της αίτησης να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση. Αν περάσουν οι 30 αυτές μέρες χωρίς αποτέλεσμα, η αίτηση παραλαμβάνεται από το εποπτικό συμβούλιο, το οποίο μέσα σε 15 μέρες καλεί τη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12

Η πρόσκληση για γενική συνέλευση γίνεται από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα του συνδικάτου, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και αναφέρει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνέλευσης, πρέπει επίσης να λέει αν είναι η πρώτη, η δεύτερη ή η τρίτη. Η πρόσκληση πρέπει να σταλεί στα μέλη 8 τουλάχιστον μέρες πριν τη γενική συνέλευση.

Η συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία η με ανάταση του χεριού, ποτέ όμως με βοή, τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης και 2 πρακτικογράφους. Ο πρόεδρος τη γενικής συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της γενικής συνέλευσης και υπογράφει τα πρακτικά της.

ΑΡΘΡΟ 13

Οι συνελεύσεις είναι σε απαρτία όταν βρίσκεται σ αυτές το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών.

Αν στην πρώτη αυτή γενική συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία, γίνεται νέα μέσα σε 8 μέρες. Στη δεύτερη συνέλευση υπάρχει απαρτία αν παρευρίσκονται σ αυτή το ¼  των ταμειακά εντάξει μελών. Αν δεν γίνει απαρτία στη δεύτερη συνέλευση καλείται και τρίτη μέσα σε 8 μέρες, στην οποία πρέπει να είναι παρόντες για απαρτία το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κει πάλι απαρτία εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου «περί επαγγελματικών σωματείων κλπ».

Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων με μυστική ψηφοφορία ή με ονομαστική κλήση ή ανάταση του χεριού, ποτέ όμως με βοή.

Ψηφοφορίες που αναφέρονται σε εκλογές οργάνων και αντιπροσώπων, σε θέματα εμπιστοσύνης στο διοικητικό συμβούλιο, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, και κήρυξη απεργίας ρυθμίζονται από τις κάθε φορά νομοθετικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 14

Στη χρονιάτικη γενική συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει με τον πρόεδρο έκθεση δράσης του προηγούμενου χρόνου και ο ταμίας την ετήσια έκθεση της ταμειακής διαχείρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 15

Το συνδικάτο διοικείται από 13μελές διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο μαζί με 4 αναπληρωματικά μέλη από τους κατά σειρά επιλαχόντες εκλέγει η Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και για (3) τρία χρόνια.

Το διοικητικό συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση, την οποία καλεί ο σύμβουλος που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον πρόεδρο, αναπληρωτή πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα, τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα και τον ταμία.

Οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου αντικαθίσταται, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, με τον πρώτο επιλαχόντα. Το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να φέρει το θέμα στην πρώτη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Μαζί με το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται και τριμελές εποπτικό συμβούλιο για όλη τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου που έργο του είναι να ελέγχει το διοικητικό συμβούλιο κι την οικονομική διαχείριση του συνδικάτου. Το εποπτικό συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση εκλέγει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή πρόεδρο.

Σε περίπτωση που γίνει διαχειριστική ανωμαλία ή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού, το εποπτικό συμβούλιο συγκαλεί έκτακτο διοικητικό συμβούλιο και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία και εισηγείται. Αν υπάρχει διαφωνία συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση που αποφασίζει για το θέμα που προέκυψε.

ΑΡΘΡΟ 17

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να διορίσει ειδικό γραμματέα του σωματείου με μισθό ή χωρίς μισθό. Αν ο ειδικός γραμματέας δεν είναι μέλος του σωματείου δεν έχει δικαίωμα ψήφου στο διοικητικό συμβούλιο και στη γενική συνέλευση.

Ο πρόεδρος του συνδικάτου αν απασχολείται αποκλειστικά με τις υπηρεσίες του συνδικάτου, μπορεί να παίρνει μια ορισμένη αποζημίωση, αφού καθοριστεί και αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση.

Το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του επόμενου χρόνου και τον υποβάλλει για έγκριση στην ταχτική γενική συνέλευση. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να μεταβάλει τα ποσά των διάφορων κεφαλαίων και να τα μεταφέρει από το ένα κεφάλαιο στο άλλο.

ΑΡΘΡΟ 18

Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε 15 μέρες και σε ορισμένη μέρα, ύστερα από πρόσκληση που στέλνει ο γενικός γραμματέας που είναι εξουσιοδοτημένος για αυτό από τον πρόεδρο. Η πρόσκληση γράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη και κατά την κρίση του προέδρου ή όταν του το ζητήσουν με γραπτή αίτηση τους 3 τουλάχιστον μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή η σύγκλιση του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να γίνει υποχρεωτικά σε (3) μέρες και σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις αυθημερόν.

Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν στη συνεδρίαση του είναι  παρόντα 7 τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις παίρνονται με την πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να πραγματοποιεί ανοιχτές τις συνεδριάσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑ

ΑΡΘΡΟ 19

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το συνδικάτο στο δικαστήριο και τις άλλες αρχές. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, κωλυόμενου του πρόεδρου, μπορεί να τον αναπληρώνει οποιοδήποτε μέλος της διοίκησης.

Ο πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, εισηγείται τα θέματα, υπογράφει τα πρακτικά και τα εντάλματα πληρωμών, μαζί με το γενικό γραμματέα, ντα διάφορα έγγραφα και επιβλέπει την εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού.

Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται από οποιονδήποτε λόγο, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Αν δεν μπορεί και αυτός αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 20

Ο γενικός γραμματέας βοηθάει το γραφείο, φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των συνελεύσεων, κρατάει την αλληλογραφία, σφραγίζει τα πρακτικά και τα εντάλματα πληρωμής μαζί με τον πρόεδρο. Τον γενικό γραμματέα βοηθάει και αναπληρώνει ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας ή ο ειδικός γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 21

Ο ταμίας εισπράττει με κουπόνια η με διπλότυπες αποδείξεις, σφραγισμένες από το συνδικάτο, τις μηνιάτικες συνδρομές των μελών και τα άλλα έσοδα του συνδικάτου. Καταθέτει τις εισπράξεις σε μια τράπεζα (………………………….) στο όνομα του σωματείου και κρατάει στα χέρια του ποσό μέχρι 60,00 (εξήντα) ευρώ. Ο ταμίας και είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων.

Κάθε πληρωμή γίνεται με ένταλμα που φέρνει τις υπογραφές του προέδρου, του γενικού γραμματέα και του ταμία.

Κρατάει ειδικό βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών. Στην αρχή κάθε χρόνου η οποτεδήποτε του ζητηθεί υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο έκθεση εσόδων ή εξόδων . στο τέλος του χρόνο υποβάλλει τον απολογισμό διαχείρισης του και κατάσταση που δείχνει την περιουσία του σωματείου.

Όταν ο ταμίας απουσιάζει ή εμποδίζεται, τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση του ίδιου του ταμία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 22

Για να μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να ενημερώνεται καλύτερα πάνω στα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και να προωθεί τη λύση τους, ιδρύει σε κάθε εργοστάσιο, κατάστημα ή επιχείρηση μια επιτροπή που αντίστοιχα παίρνει το όνομα επιτροπή επιχείρησης καταστήματος ή εργοστασίου. Στις επιτροπές αυτές μετέχουν τα μέλη του συνδικάτου που δουλεύουν στην ίδια επιχείρηση, κατάστημα ή εργοστάσιο. Οι επιτροπές αυτές είναι 5μελείς αν στο εργοστάσιο, κατάστημα ή επιχείρηση εργάζονται κάτω από 100 μέλη και 7μελείς αν εργάζονται 100 και άνω, εκλέγονται δε από γενική συνέλευση με μυστική ψηφοφορία όλων των εργαζόμενων μελών του συνδικάτου στην επιχείρηση, κατάστημα ή εργοστάσιο.

Οι επιτροπές αυτές μελετούν τα ζητήματα που ενδιαφέρουν τα μέλη του συνδικάτου, κάνουν απαραίτητα διαβήματα και παραστάσεις στους αρμόδιους για την επίλυση τους και γενικά παίρνουν πρωτοβουλίες και αντιμετωπίζουν όλα τα προβλήματα των εργαζόμενων. Οργανώνουν συνελεύσεις, ομιλίες για την ενημέρωση των εργαζόμενων στα προβλήματα που τους απασχολούν  και τις δυνατές λύσεις για την προώθηση των προβλημάτων τους.

Το συνδικάτο για το σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των μελών του μπορεί να ιδρύει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου παραρτήματα σε απομακρυσμένες συνοικίες. Σ αυτές τις περιπτώσεις από το διοικητικό συμβούλιο καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και διοίκησης των παραρτημάτων.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 24

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου, εποπτικού συμβουλίου και αντιπροσώπων για τα συνέδρια της ΟΕΦΣΕΕ και του ΕΚΑ, καθώς επίσης και αντιπροσώπων για το επικουρικό ταμείο, γίνονται κάθε 3 χρόνια με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτιο.

Το σύστημα εκλογής είναι η απλή αναλογική, όπως πιο κάτω αναλύεται:

 1. Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες σε συνδυασμούς της προτίμησης τους. Μεμονωμένοι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί, μπαίνουν όμως από τη εφορευτική επιτροπή σε κοινό ψηφοδέλτιο.
 2. Κάθε συνδυασμός, εκτός του συνδυασμού των μεμονωμένων υποψηφίων θεωρείται νόμιμα καταρτισμένος, εφόσον οι υποψήφιοι που τον αποτελούν δεν είναι λιγότεροι του μισού συν ένας από τις έδρες του συλλογικού οργάνου που πρόκειται να εκλεγεί.
 3. Ο συνδυασμός υποβάλλεται στην εφορευτική επιτροπή 5 τουλάχιστον μέρες πριν τις αρχαιρεσίες με έγγραφη κοινή δήλωση υπογεγραμμένη από όλους τους υποψηφίους που παίρνουν μέρος σ αυτή. Η δήλωση περιέχει τα ονοματεπώνυμα τους, τις ιδιότητες τους και το εκλογικό σώμα. Η εφορευτική επιτροπή τρεις (3) μέρες τουλάχιστον πριν από τις αρχαιρεσίες ανακοινώνει τους υποψήφιους και κάνει γνωστούς τους συνδυασμούς με πρακτικό που τοιχοκολλάει στα γραφεία του συνδικάτου.
 4. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η καταμέτρηση και άνοιγμα των φακέλων και ακολουθεί διαλογή των ψηφοδελτίων κατά συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψηφίους.
 5. Οι έδρες τους συλλογικού οργάνου που πρόκειται να εκλεγεί ή ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται στους συνδυασμούς και στους μεμονωμένους υποψηφίους ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
 6. Για το σκοπό αυτό διαιρείται το σύνολο των ψηφοδελτίων που είναι έγκυρα με το αριθμό των εδρών του συλλογικού οργάνου ή του αριθμού των αντιπροσώπων που αναδεικνύονται σ αυτό.

Το πηλίκο της διαίρεσης, χωρίς να παίρνεται υπόψη το υπόλοιπο, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες ή τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων.

Ο μεμονωμένος υποψήφιος που πήρε ίσες οι περισσότερες ψήφους απ΄ το εκλογικό μέτρο εκλέγεται. Αν έμειναν έδρες ή αντιπρόσωποι από την πρώτη κατανομή, γίνεται δεύτερη κατανομή. Σ αυτή παίρνουν μέρος όλοι οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, την έδρα δε ή τις έδρες τις παίρνουν εκείνοι που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο.

 • Ύστερα από την κατανομή  των τακτικών εδρών γίνεται η κατανομή των αναπληρωματικών εδρών κατά τον ίδιο τρόπο.
 • Αν δεν κατέβουν στις εκλογές περισσότεροι από ένας (1) συνδυασμός ή μεμονωμένοι υποψήφιοι, ισχύει το πλειοψηφικό σύστημα.            

ΑΡΘΡΟ 24

Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλά ψηφοδέλτια, δηλώνεται στην εφορευτική επιτροπή το όνομα του επικεφαλής του κάθε συνδυασμού, ο οποίος έχει το δικαίωμα ή ο ίδιος ή με αντιπρόσωπο του να παρακολουθεί την κανονική διεξαγωγή της ψηφοφορίας, τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την κατανομή των σταυρών προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 25

Το παλιό διοικητικό συμβούλιο παραδίνει μέσα σε 8 μέρες στο νέο, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του συνδικάτου και τα βιβλία. Για την παράδοση υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο. Μέχρι την παράδοση στο νέο διοικητικό συμβούλιο το παλιό χειρίζεται τα επειγούσης φύσεως ζητήματα.

ΑΡΘΡΟ 26

Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλα τα μέλη κάτω από τις προϋποθέσεις του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 27

Στην τελευταία τακτική συνέλευση εκλέγεται τριμελής (3) εφορευτική επιτροπή, με δύο (2) αναπληρωματικούς, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, η οποία έχει την ευθύνη της πραγματοποίησης και της εποπτείας των αρχαιρεσιών με πρόεδρο τον δικαστικό αντιπρόσωπο. Η εφορευτική επιτροπή κρατάει τα πρακτικά των αποφάσεων που παίρνει. Η εφορευτική επιτροπή μπορεί αν το κρίνει αναγκαίο να παρατείνει την μέρα και την ώρα της ψηφοφορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28

Η περιουσία του συνδικάτου, χρήματα, μετρητά ή χρεώγραφα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατατίθενται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στην Εθνική Τράπεζα ή σε άλλη τράπεζα της Ελλάδας. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και με εντολή του προέδρου, γενικού γραμματέα και ταμία, γίνονται αναλήψεις ανεξάρτητα από ποσό.

ΑΡΘΡΟ 29

Το συνδικάτο έχει σφραγίδα στρογγυλή με το έτος ιδρύσεως στο κέντρο και κυκλικά φέρνει την επωνυμία του συνδικάτου «Συνδικάτο εργαζομένων Φαρμάκου –Καλλυντκού και Συναφών Επαγγελμάτων».

Το συνδικάτο γιορτάζει την 1η Μάη κάθε χρόνο με απεργία.

ΑΡΘΡΟ 30

Με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο συγκροτεί επιτροπές νέων, γυναικών, για μελέτη των ειδικών τους προβλημάτων. Επίσης προς τον σκοπό προώθησης του αγώνα για την ειρήνη, ύφεση και αφοπλισμό συγκροτεί αντίστοιχη επιτροπή, αλλά και επιτροπή για κάθε θέμα ή τομέα που κρίνει σκόπιμο για την προώθηση των σκοπών του. Ευθύνης για τη λειτουργία των επιτροπών έχει το διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 31

Διάλυση του συνδικάτου αποφασίζεται με πλειοψηφία ¾ των παρόντων, μελών στη γενική συνέλευση, όταν συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και υπάρχει απαρτία από τα μισά συν ένα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην περίπτωση που το συνδικάτο διαλυθεί, η περιουσία του μετέρχεται στην Ομοσπονδία Εργαζομένων Φαρμακευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας (ΟΕΦΣΕΕ), αν ανήκει το συνδικάτο σ αυτό, αν δεν ανήκει τότε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο όνομα του συνδικάτου και όταν και όταν ξαναϊδρυθεί την ξαναπαίρνει.

ΑΡΘΡΟ 32

Τροποποίηση του καταστατικού γίνεται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου ή όταν το ζητήσουν το 1/10 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και ψηφιστεί από τα ¾ των μελών της γενικής συνέλευσης, που έχει απαρτία όταν παραβρίσκονται το ½ των ταμειακά εντάξει μελών. Αν δεν υπάρξει την πρώτη φορά απαρτία, δεν επαναλαμβάνεται με άλλη απαρτία, αλλά ξανασυγκαλείται από το ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 33

Ο διαχειριστικός χρόνος του συνδικάτου αρχίζει από τη μέρα εκλογής του νέου διοικητικού συμβουλίου και λήγει με την έγκριση της λογοδοσίας από το νέο διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 34

Για όποιο άλλο θέμα δεν προβλέπει το καταστατικό αυτό, αποφασίζει η γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 35

Το καταστατικό ψηφίστηκε και εγκρίθηκε από την γενική συνέλευση της 3ης.Απριλίου 2016. Ισχύει από την ημέρα που αναγνωρίστηκε από το πρωτοδικείο και γράφτηκε στο σχετικό βιβλίο περί σωματείων του Πρωτοδικείου.

                                                         ΑΘΗΝΑ  03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ                        ΒΑΣΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ